UWAGA wersja nieaktualna
OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ

OBRZĘDY WSTĘPNE

PIEŚŃ NA WEJŚCIE

K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. Amen.
K. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
W. I z duchem twoim.

K. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć Najświętszą Ofiarę.
W. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
K. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego.
W. Amen.

KYRIE
K. Panie, zmiłuj się nad nami.
W. Panie, zmiłuj się nad nami.
K. Chryste, zmiłuj się nad nami.
W. Chryste, zmiłuj się nad nami.
K. Panie, zmiłuj się nad nami.
W. Panie, zmiłuj się nad nami.


GLORIA
Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże, Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.

KOLEKTA (Modlitwa na rozpoczęcie)

LITURGIA SŁOWA

PIERWSZE CZYTANIE - PSALM
DRUGIE CZYTANIE - ALLELUJA

EWANGELIA

K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Słowa Ewangelii według...
W. Chwała Tobie, Panie.

K. Oto słowo Pańskie.
W. Chwała Tobie, Chryste.

HOMILIA


CREDO – WYZNANIE WIARY

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

MODLITWA POWSZECHNA


.LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia.
W. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich; Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym.
W. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący.
W. Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.

MODLITWA NAD DARAMI
W. Amen.

K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. W górę serca.
W. Wznosimy je do Pana.
K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W. Godne to i sprawiedliwe.


MODLITWA EUCHARYSTYCZNA II

Prefacja (poniższa lub inna):
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.
On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z Dziewicy. On spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc Zmartwychwstania. 
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając (mówiąc):

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha aby stały się dla nas Ciałem + i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:

BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE,
KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc:

BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ
NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA,
KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.
TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.

K. Oto wielka tajemnica wiary.
W. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

K. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, Chleb życia i Kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym Papieżem N., naszym Biskupem N. oraz całym duchowieństwem.
Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi Apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.


Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków.
W. Amen.

OBRZĘDY KOMUNII
Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić:

OJCZE NASZ
Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

K. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
W. Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.

K. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom: Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.


K. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
W. I z duchem twoim.

AGNUS DEI – BARANKU BOŻY

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.

K. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
W. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

K. Ciało Chrystusa.
W. Amen.

MODLITWA PO KOMUNII

OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA

K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.
LITURGY OF THE MASS

INTRODUCTORY RITES

ENTRANCE SONG

V. In the name of the Father and of the Son, and of the Holy Spirit.
R. Amen.
V. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.
R. And also with you.

V. My brothers and sisters, to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us call to mind our sins.
R. I confess to almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have sinned through my own fault in my thoughts and in my words, in what I have done, and in what I have failed to do. And I ask blessed Mary, ever virgin, all the angels and saints, and you, my brothers wd sisters, to pray for me to the Lord our God.
V. May almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life.
R. Amen.


KYRIE
V. Lord, have mercy.
R. Lord, have mercy.
V. Christ, have mercy.
R. Christ, have mercy.
V. Lord, have mercy.
R. Lord, have mercy.


GLORIA
Glory to God in the highest, and peace to his people on earth. Lord God, heavenly King, almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world, have mercy on us; you are seated at the right hand of the Father, receive our prayer. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit in the glory of God the Father. Amen.


OPENING PRAYER 

LITURGY OF THE WORD

FIRST READING - RESPONSORIAL PSALM
SECOND READING - ALLELUIA

GOSPEL

V. The Lord be with you.
R. And also with you.
V. A reading from the holy gospel according to...
R. Glory to you, Lord.

V. This is the gospel of the Lord.
R. Praise to you, Lord Jesus Christ.

HOMILY


THE PROFESSION OF FAITH

We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord, Jesus Christ the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, Light from Light, true God from true God, begotten, not made, of one Being with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation he came down from heaven: by the power of the Holy Spirit he was born of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate; he suffered death and was buried. On the third day he rose again in accordance the scriptures; he ascended into heaven and is seat at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son he is worshipped and glorified, he has spoken through the Prophets. We believe in one holy catholic and apostolic Church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead, and the life of the work to come. Amen.

GENERAL INTERCESSIONSLITURGY OF THE EUCHARIST

Blessed are you, Lord, God of all creation. Through your goodness we have this bread to offer, which earth has given and human hands have made. It will become for us the bread of life.
R. Blessed be God for ever.

Blessed are you, Lord, God of all creation. Through your goodness we have this wine to offer, fruit of the vine and work of human hands. It will become our spiritual drink.
R. Blessed be God for ever.


Pray, brethren, that our sacrifice may be acceptable to God, the almighty Father.
R. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good, and the good of all his Church.

PRAYER OVER THE GIFTS
R. Amen.

V. The Lord be with you.
R. And also with you.
V. Lift up your hearts.
R. We lift them up to the Lord.
V. Let us give thanks to the Lord our God.
R. It's right to give him thanks and praise.


EUCHARISTIC PRAYER II

Preface:
Father, it is our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks through your beloved Son, Jesus Christ. 

He is the Word through whom you made the universe, the Saviour you sent to redeem us. By the power of the Holy Spirit he took flesh and was born of the Virgin Mary.
For our sake he opened his arms on the cross; he put an end to death and revealed the resurrection. In this he fulfilled your will and won for you a holy people. 

And so we join the angels and the saints in proclaiming your glory as we sing (say):


Holy, holy, holy Lord. God of power and might. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest.

Lord, you are holy indeed, the fountain of all holiness. Let your Spirit come upon these gifts to make them holy, so that they may become for us the body + and blood of our Lord, Jesus Christ.
Before he was given up to death, a death he freely accepted, he took bread and gave you thanks. He broke the bread, gave it to his disciples, and said:

TAKE THIS, ALL OF YOU, AND EAT IT:
THIS IS MY BODY WHICH WILL BE
GIVEN UP FOR YOU.

When supper was ended, he took the cup. Again he gave you thanks and praise, gave the cup to his disciples, and said:

TAKE THIS, ALL OF YOU, AND DRINK FROM IT; THIS IS THE CUP OF MY BLOOD,
THE BLOOD OF THE NEW AND
EVERLASTING COVENANT. IT WILL BE SHED FOR YOU AND FOR ALL MEN
SO THAT SINS MAY BE FORGIVEN.
DO THIS IN MEMORY OF ME.

V. Let us proclaim the mystery of faith.
R. Christ has died, Christ has risen, Christ will come again.


V. In memory of his death and resurrection, we offer you, Father, this life-giving bread, this saving cup. We thank you for counting us worthy to stand in your presence and serve you.May all of us who share in the body and blood of Christ be brought together in unity by the Holy Spirit.
Lord, remember your Church throughout the world; make us grow in love, together with N. our Pope, N. our bishop, and all the clergy.

Remember our brothers and sisters who have gone to their rest in the hope of rising again; bring them and all the departed into the light of your presence. Have mercy on us all: make us worthy to share eternal life, with Mary, the virgin mother of God, with the apostles, and with all the saints who have done your will throughout the ages. May we praise you in union with them, and give you glory through your Son, Jesus Christ.
Through him, with him, in him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honour is yours, almighty Father, for ever and ever.
R. Amen.

RITE OF COMMUNION
Let us pray with confidence to the Father in the words our Saviour gave us:

OUR FATHER
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name; Thy kingdom come; Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil.


V. Deliver us, Lord, from every evil, and grant us peace in our day. In your mercy keep us free from sin and protect us from all anxiety as we wait in joyful hope for the coming of our Saviour, Jesus Christ.

R. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever.

V. Lord Jesus Christ, you said to your apostles: «I leave you peace, my peace I
give you», look not on our sins, but on the
faith of your Church, and grant us the peace and unity of your kingdom where you live for ever and ever.
R. Amen.


V. The peace of the Lord be with you always.
R. And also with you.

AGNUS DEI – LAMB OF GOD

Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace.

V. This is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those who are called to his supper.
R. Lord, I am not worthy to receive you, but only say the word and I shall be healed.


V. The body of Christ.
R. Amen.

PRAYER AFTER COMMUNION

CONCLUDING RITE

V. The Lord be with you.
R. And also with you.
V. May almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit.
R. Amen.
V. Go in the peace of Christ.
R. Thanks be to God.