Modlitwa‎ > ‎

Koronka do Miłosierdzia Bożego (łac-pl-en)

Corona Divinae Misericordiae,  The Chaplet of the Divine Mercy
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. 
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. 

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.


Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem et vitam aeternam. Amen.

Ad singula grana in qua PATER NOSTER dicitur: 

Pater aeterne, offero tibi Corpus et Sanguinem, animam et divinitatem dilectissimi Filii Tui, Domini nostri, Iesu Christi, in propitiatione pro peccatis nostris et totius mundi 

Ad singula grana in qua AVE MARIA dicitur:

 Pro dolorosa Eius passione, miserere nobis et totius mundi. 

In conclusione, ter dicitur: 

Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, miserere nobis 
et totius mundi.
Koronkę odmawiamy na różańcu


+ Znak Krzyża świętego+
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.


Początek:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje.Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Który się począł z Ducha Świętego; narodził z Maryi Panny. Umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekeł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. 

Na dużych paciorkach (1 raz):

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. 

Na małych paciorkach (10 razy):

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. 

Na zakończenie (3 razy): 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami
 i nad całym światem.
The Chaplet of Mercy is recited using ordinary rosary beads of five decades.

+ The Sign of the Cross+
In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.

Beginning:

Our Father, Who art in heaven, Hallowed be Thy Name. Thy Kingdom come. Thy Will be done, on earth as it is in Heaven. Give us this day our daily bread. 
And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.

Hail Mary, full of Grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, 
and blessed is the Fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen.

I believe in God, the Father almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He descended to the dead. On the third day He rose again. He ascended into heaven, and is seated at the right hand the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen.

On the large bead (one time):

Eternal Father, I offer You the Body and Blood, Soul and Divinity of Your Dearly Beloved Son, Our Lord, Jesus Christ, 
in atonement for our sins and those of the whole world.

On each small bead (ten times):

For the sake of His sorrowful Passion, have mercy on us and on the whole world.

Conclusion (three times):

Holy God, Holy Mighty One,
Holy Immortal One, 
have mercy on us 
and on the whole world.